Vedtekter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Čáhput Siida.

§ 2 Formål

Foreningens formål er: 

 • Foreningens formål er å forvalte eiendomsretten til Čáhput/Svartskogen gnr. 32 bnr. 2 i Gáivuotna/Kåfjord kommune på vegne av den fastboende befolkning i Manndalen. Foreningen skal herunder stå som hjemmelsinnehaver til Čáhput/Svartskogen. Foreningen skal sikre at den fastboende befolkning gis lik rett til bruk av Čáhput/Svartskogen i samsvar med den tradisjonelle bruk som er utøvd i generasjoner og i samsvar med det som følger av tiden og forholdene på stedet. 
 • Sikre at Čáhput/Svartskogen forvaltes på en bærekraftig og hensiktsmessig måte slik at også framtidens generasjoner skal kunne høste av dens ressurser. 
 • Čáhput/Svartskogen skal aldri kunne pantsettes eller stilles som garanti for en annen part.

§ 3 Juridisk person.

Begrenset ansvar. Foreningen er selveiende og frittstående rettsubjekt med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemsskap

Alle fysiske personer som til enhver tid er bosatt i Manndalen, er medlemmer av foreningen.

§ 5 Bruksregler

Alle medlemmer kan bruke Čáhput/Svartskogen i samsvar med den bruk som er utøvd i generasjoner og i samsvar med tiden og forholdene ellers. Bruken av området skal skje i henhold til de retningslinjer som foreningen til enhver tid fastsetter.

§ 6 Økonomisk virksomhet

Området kan benyttes av medlemmene til økonomisk virksomhet. I tillegg kan området benyttes av andre enn medlemmene i den utstrekning denne bruken ikke er til hinder eller ulempe for medlemmenes aktivitet. En slik bruk av området skal godkjennes av årsmøtet med konsensus.

§ 7 Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes av medlemmene hvert år innen utgangen av mars måned. Møtet sammenkalles ved oppslag, og ved bekjentgjørelse i to lokalaviser som er alminnelig lest på stedet med minst tre ukers varsel. Forlsag til årsmøtesaker må være styret i hende innen utgangen av foregående år om forslagene skal kunne behandles på årsmøtet. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvor innkallingsprosedyren er den samme som for ordinært årsmøte. Styret skal fremlegge årsmelding og regnskap sammen med saksliste for årsmøtet til gjennomsyn for medlemmene senest tre uker før årsmøtet holdes og med kunngjøring om utleggelse av sakspapirer til årsmøte.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle foreningens årsmelding. 
 2. Behandle foreningens regnskap. 
 3. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtekstendringer. 
 4. Velge leder for to år. 
 5. Velge 4 styremedlemmenr med 3 varamedlemmer for to år. 
 6. Velge 2 revisorer for to år. 
 7. Velge 1 medlem til valgkomiteen.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Alle fastboende/folkeregisterregistrerte og myndige personer med adresse i Manndalen har stemmerett på årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses for ikke avgitt. Valg av styre- med varamedlemmer, revisorer og medlem til valgkomiteen skal foregå skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag, og når en av deltakerne med stemmerett på årsmøtet anmoder om det. Det kan bare stemmes på foreslåtte kandidater. Den kandidat som får flest stemmer, anses som valgt. Ved stemmelikhet foretas det omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Styret

Forvaltningen av foreningen mellom årsmøtene ligger til styret. Styret skal bestå av leder og 4 styremedlemmer med tre varamedlemmer. Styret kan oppnevne eksterne arbeidsutvalg. Styrets oppgaver: 

 1. Forestå forvaltningen av Čáhput/Svartskogen i samvar med vedtektene og eventuelle forskrifter vedtatt av årsmøte, samt lovgivning forøvrig som omfatter området. 
 2. Føre kontroll med foreninges økonomi. 
 3. Utarbeide årsmelding og regnskap til årsmøte. 
 4. Innkalle til årsmøte.

§ 11 Vedtektsendring

Endring i disse vedtektene kan bare foretas etter vedtak på ordinært årsmøte og med vedtak i ett påfølgende årsmøte. Det kreves også 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trår i kraft umiddelbart.

Vedtektenes § 2 Formål kan ikke endres.