Bruksregler for Svartskogen i Manndalen

Alle rettigheter til ressursene i Čáhput tilhører Manndalens befolkning og skal kun utnyttes av de som i følge folkeregisteret er registrert bosatt i Manndalen. Bruksreglene kan i enkelte tilfeller dispensere fra dette, men skal ikke være til hinder for tradisjonell burk.

Vedhugging

 1. Det må alltid måkes ned og kappes ved rota når det hugges om vinteren.
 2. Snauhugging må ikke forekomme. Det må alltid bli stående igjen produktiv skog.
 3. Begrensende områder kan vernes for hogst i perioder i påvente av gjenvekst. Slike områder kan gjerdes inn mens gjenveksten pågår.
 4. Det er ikke anledning å hugge mer enn til eget bruk.

 

Fiske

 1. Alle som er bosatt i Manndalen, kan fiske uten fiskekort. Foreningen Čáhput Siida kan selge fiskekort til utenbygdsfolk for fiske i fjellvann og vassdrag.
 2. Fisket skal som hovedregel følge nasjonale forskrifter med hensyn til redskapsbruk.
 3. Enkelte fiskevann kan fredes for garnfiske, eller det kan settes begrensinger for hvor mange garn hver person kan bruke.
 4. Det kan gjennomføres kultiveringstiltak i fiskevann og vassdrag.

 

Jakt

 1. Manndalens befolkning har enerett til småviltjakt.
 2. Bygdefolket kan jakte vederlagsfritt.
 3. Det kan selges jaktkort til utenbygdsfolk. Da skal det i så tilfelle settes begrensinger for antall jegere som kan delta, mengde vilt som kan felles, og jakta skal tidsbegrenses.
 4. All øvrig jakt må følge nasjonale bestemmelser.

 

Husdyrbeiting

 1. Bygdas befolkning har beiterett til den buskap som kan vinterfores på bruket.
 2. Utenbygdsfolk kan ha beitedyr i området hvis det ikke er til fortrengsel for bygdas befolkning.
 3. Beitebrukerne har i fellesskap ansvar for å holde stengselsgjerder i orden slik at beitedyr ikke kommer inn på private eiendommer nedenfor Svartskogen.

 

Hyttebygging og andre installasjoner

 1. Alle som driver eller skal etablere setring, har rett til å bygge nødvendige driftsbygninger og hytter i forbindelse med sin virksomhet. Dette skal foregå på de eksisterende seterområdene.
 2. Alle skal ha mulighet til å få festet tomter for installasjonene slik at disse kan forsikres. Tomtefeste avgrenses til å gjelde så lenge setring pågår.
 3. Ved driftsopphør skal installasjonene fjernes eller overdras til andre seterbrukere eller eventuelt til fellesskapet.
 4. Det kan bygges hytter lenger oppe i Čáhput til spesielle formål for enkeltgrupper og for fellesskapet. Slike hytter skal kunne brukes av den øvrige befolkningen i bygda i kontrollerte former når det ikke er til hinder for særskilt bruk ved for eksempel sauesanking. Čáhput Siida setter forutsetninger slik at hyttene er tilgjengelig for hele befolkningen etter gitte regler.
 5. Alle nye etableringer og installasjoner av enhver art må godkjennes av foreningen.

 

Motorferdsel

 1. Motorferdsel på barmark må begrenses mest mulig.
 2. All motorferdsel på barmark som ikke er nyttighetstransport, forbys. All transport bør følge eksisterende vei(er).
 3. Vedtransport bør foregå på vinterføre.
 4. For å unngå kjøreskader bør motorferdsel unngås når jorda er våt.

 

TOLKING AV BRUKSREGLENE

Alle uklarheter vedrørende tolking av bruksreglene må legges fram for foreningen for avklaring.